گارانتی سریر

گارانتی سریر تبلت یک ساله اصلی
قیمت: 40000 تومان
توضیحات
درهنگام خرید ، اگر تبلت مورد نظر داری گارانتی نباشد میتوانید به مدت یک سال آن را گارانتی رسمی سریر نمایید.لازم به ذکر است این گارانتی در شیراز و تهران و چند شهر دیگر دفتر خدمات گارانتی دارد

 

تماس بگیرید توضیحات
گارانتی سریر لپ تاپ یک ساله اصلی
قیمت: 50000 تومان
توضیحات
درهنگام خرید ، اگر لپ تاپ  مورد نظر داری گارانتی نباشد میتوانید به مدت یک سال آن را گارانتی رسمی سریر نمایید.لازم به ذکر است این گارانتی در شیراز و تهران و چند شهر دیگر دفتر خدمات گارانتی دارد

 

تماس بگیرید توضیحات